Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

17. Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) przeznaczone do sprzedaży

w tysiącach złotych 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Segment wydobywczy 1.661 794
Segment produkcji i handlu 8.774 -
Razem 10.435 794
Segment wydobywczy

Na dzień 31 grudnia 2014 roku do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży zakwalifikowano dwa śmigłowce, natomiast na dzień 31 grudnia 2013 roku pozycja ta obejmowała dwa lokale mieszkalne wraz z przynależnymi udziałami w nieruchomości gruntowej, które zostały zbyte przez Grupę w pierwszym półroczu 2014 roku. Wpływy pieniężne z tytułu sprzedaży w 2014 roku ww. lokali mieszkalnych wynosiły 1.805 tys. zł i zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w pozycji Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych.

Segment produkcji i handlu

Na dzień 31 grudnia 2014 roku do grup do zbycia Grupa zaliczyła wyodrębnione, zorganizowane części przedsiębiorstwa w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach, prowadzące działalność usługową w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego, automatyki, remontów oraz badań i analiz technicznych. Zobowiązania Grupy związane z tymi aktywami w kwocie 9.088 tys. zł (patrz nota 29.1) wykazano w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi (lub grupami do zbycia) przeznaczonymi do sprzedaży. Planowana sprzedaż powyższych aktywów związana jest z realizacją „Programu Efektywność i Rozwój 2013 - 2015”.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część