Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

29. Świadczenia pracownicze

w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2014
 
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
1 stycznia 2013
(dane przekształcone)
Długoterminowe zobowiązania        
Świadczenia po okresie zatrudnienia 29.1 41.510 32.741 26.286
Nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia 29.1 143.941 118.684 103.576
Razem 29.1 185.451 151.425 129.862
Krótkoterminowe zobowiązania        
Świadczenia po okresie zatrudnienia 29.1 3.681 3.869 6.201
Nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia 29.1 11.716 11.966 9.553
Zobowiązania z tytułu premii, nagród i niewykorzystanych urlopów   51.520 71.547 77.934
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   17.121 16.591 16.283
Razem   84.038 103.973 109.971
Razem zobowiązania   269.489 255.398 239.833

29.1 Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia

Grupa wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty świadczeń po okresie zatrudnienia zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania. Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat. W związku z tym Grupa na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalne firmy aktuarialne lub na podstawie własnych szacunków ujmuje zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia na poziomie wartości bieżących. Kwotę tych zobowiązań oraz uzgodnienie przedstawiające zmiany stanu w ciągu okresu sprawozdawczego przedstawiono w poniższej tabeli:

w tysiącach złotych Nota Świadczenia po okresie zatrudnienia Nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia Razem
1 stycznia 2014   32.808 130.650 163.458
Koszty bieżącego zatrudnienia   1.206 9.289 10.495
Koszty dyskonta 9.6; 29.3 1.251 5.103 6.354
Koszty przeszłego zatrudnienia   47 362 409
Wypłacone świadczenia   (1.840) (12.575) (14.415)
(Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w wyniku 29.3 - 29.953 29.953
(Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w innych całkowitych dochodach 29.3 8.850 - 8.850
31 grudnia 2014   42.322 162.782 205.104
w tym:        
część długoterminowa   38.723 150.586 189.309
część krótkoterminowa   3.599 12.196 15.795
Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia w spółkach zagranicznych (1)   4.832 - 4.832
Przeklasyfikowanie do zobowiązań bezpośrednio związanych z aktywami (lub grupami do zbycia) przeznaczonymi do sprzedaży 17 (1.963) (7.125) (9.088)
31 grudnia 2014 29.2 45.191 155.657 200.848
w tym:        
część długoterminowa   41.510 143.941 185.451
część krótkoterminowa   3.681 11.716 15.397
w tysiącach złotych Nota Świadczenia po okresie zatrudnienia Nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia Razem
1 stycznia 2013   32.018 113.129 145.147
Koszty bieżącego zatrudnienia   1.804 17.277 19.081
Koszty dyskonta 9.6; 29.3 1.158 4.980 6.138
Koszty przeszłego zatrudnienia   (152) (793) (945)
Wypłacone świadczenia   (2.206) (11.236) (13.442)
(Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w wyniku 29.3 - 7.680 7.680
(Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w innych całkowitych dochodach 29.3 225 - 225
31 grudnia 2013   32.847 131.037 163.884
w tym:        
część długoterminowa   29.132 119.033 148.165
część krótkoterminowa   3.715 12.004 15.719
Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia w spółkach zagranicznych (1)   3.802 - 3.802
Dekonsolidacja (LOTOS Tank Sp. z o.o.)   (39) (387) (426)
31 grudnia 2013 29.2 36.610 130.650 167.260
w tym:        
część długoterminowa   32.741 118.684 151.425
część krótkoterminowa   3.869 11.966 15.835

(1) Ze względu na odmienny charakter programów emerytalnych w należących do Grupy spółkach zagranicznych: LOTOS Exploration and Production Norge AS oraz spółkach z GK AB LOTOS Geonafta, a także z uwagi na ich nieistotny wpływ na sumę zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia, zobowiązania tych spółek zostały zaprezentowane odrębnie w pozycji „Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia w spółkach zagranicznych”.

29.2 Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu przyszłych wypłat świadczeń pracowniczych

w tysiącach złotych Nota Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych
31 grudnia 2014 29.1 200.848
31 grudnia 2013 29.1 167.260
31 grudnia 2012   145.616
31 grudnia 2011   131.801
31 grudnia 2010   107.829

Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu przyszłych wypłat świadczeń pracowniczych jest tożsama z wartością księgową.

29.3 Łączna kwota kosztów ujętych w wyniku finansowym z tytułu przyszłych wypłat świadczeń pracowniczych

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2014
za rok zakończony
31 grudnia 2013
Pozycje ujęte w wyniku:   51.960 35.593
Koszty nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalnych i innych świadczeń po okresie zatrudnienia: 9.2 45.606 29.455
  - koszty bieżącego zatrudnienia   10.495 19.081
  - koszty przeszłego zatrudnienia   409 (945)
  - efekt spółek zagranicznych   4.749 3.639
  - (zyski)/straty aktuarialne 29.1 29.953 7.680
Koszty dyskonta 9.6; 29.1 6.354 6.138
Pozycje ujęte w innych całkowitych dochodach:   8.933 188
(Zyski)/Straty aktuarialne 29.1 8.850 225
Efekt spółek zagranicznych   83 (35)
Dekonsolidacja (LOTOS Tank Sp. z o.o.)   - (2)
Całkowite dochody ogółem   60.893 35.781

29.4 Założenia aktuarialne

Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:

  31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Stopa dyskontowa (%) 2,70% 4,30%
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 2,50% 2,50%
Wskaźnik rotacji pracowników (%) 2,43% 2,49%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń w kolejnym roku (%) 4,00% 0,00%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń w latach następnych (%) 2,50% 2,76%
  • Prawdopodobieństwo odejść pracowników przyjęto na podstawie danych historycznych dotyczących rotacji zatrudnienia w Grupie oraz danych statystycznych dotyczących odejść pracowniczych w branży. Wskaźniki rotacji przyjęte przez aktuariusza zostały ustalone w podziale na mężczyzn i kobiety oraz na 9 kategorii wiekowych. Obecnie, wskaźnik rotacji pracowników jest prezentowany w wartości uśrednionej.  
  • Umieralność i prawdopodobieństwo dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia 2013, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przyjmując, że populacja zatrudnionych w Grupie odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności (31 grudnia 2013: Tablicami Trwania Życia 2012).
  • Uwzględniono zmiany wynikające ze znowelizowanej Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tzw. ustawy emerytalnej), w szczególności zmiany dotyczące ustalenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, w tym wydłużenia tego wieku emerytalnego w zdefiniowanym horyzoncie czasowym do 67 lat zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Nowelizacja ustawy emerytalnej skutkowała zmianą zasad funkcjonowania poszczególnych programów świadczeń, co spowodowało powstanie kosztów przeszłego zatrudnienia.
  • Przyjęto normalny tryb przechodzenia pracowników na emeryturę według szczegółowych zasad zawartych w ustawie emerytalnej, z wyjątkiem tych zatrudnionych, którzy wg informacji dostarczonych przez spółkę spełnia warunki wymagane do przejścia na wcześniejsza emeryturę.
  • Na podstawie danych historycznych, przyjęto że statystycznie 60% odpraw pośmiertnych wypłacanych jest w wysokości połowy pełnej kwoty. 
  • Do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń przyjęto stopę dyskontową w wysokości 2,7%, tj. zgodnie z założeniem zdefiniowanym na poziomie korporacyjnym (31 grudnia 2013: 4,3%, tj. na poziomie średniej rentowności najbezpieczniejszych długoterminowych papierów wartościowych notowanych na polskim rynku kapitałowym).

29.5 Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji w 2014 roku wynosiły łącznie 3.363 tys. zł (w 2013 roku: 3.984 tys. zł).

Wartość rezerw na koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy w 2014 roku wynosiła łącznie 69 tys. zł (w 2013 roku: 74 tys. zł).

29.6 Analiza wrażliwości

Poniższa tabela przedstawia wyniki kalkulacji przy zmienionych podstawowych założeniach aktuarialnych: stopy wzrostu wynagrodzeń oraz stopy dyskonta finansowego:

Saldo początkowe zobowiązania

w tysiącach złotych

Stopa wzrostu wynagrodzeń Stopa dyskonta finansowego Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalno-rentowe Odprawy pośmiertne Fundusz socjalny Razem (1)
bazowa bazowa 148.623 37.766 10.524 8.191 205.104
bazowa + 1% bazowa 163.597 42.695 11.656 9.813 227.761
bazowa - 1% bazowa 137.729 33.823 9.596 6.947 188.095
bazowa bazowa + 0,5% 142.855 35.599 10.013 7.517 195.984
bazowa bazowa - 0,5% 157.237 40.367 11.136 8.987 217.727

Poniższe tabele przedstawiają wyniki kalkulacji przy zmienionych podstawowych założeniach aktuarialnych: stopy wzrostu wynagrodzeń i składek na opiekę medyczną oraz stopy dyskonta finansowego:

Prognozowane na rok 2015 koszty bieżącego zatrudnienia

w tysiącach złotych

Stopa wzrostu wynagrodzeń Stopa dyskonta finansowego Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalno-rentowe Odprawy pośmiertne Fundusz socjalny Razem (1)
bazowa bazowa 11.876 2.216 833 335 15.260
bazowa + 1% bazowa 13.371 2.638 954 448 17.411
bazowa - 1% bazowa 10.614 1.879 731 254 13.478
bazowa bazowa + 0,5% 11.209 2.038 780 292 14.319
bazowa bazowa - 0,5% 12.608 2.418 890 387 16.303
Prognozowane na rok 2015 koszty dyskonta

w tysiącach złotych

Stopa wzrostu wynagrodzeń Stopa dyskonta finansowego Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalno-rentowe Odprawy pośmiertne Fundusz socjalny Razem (1)
bazowa bazowa 3.737 926 267 215 5.145
bazowa + 1% bazowa 4.111 1.056 297 258 5.722
bazowa - 1% bazowa 3.413 816 242 181 4.652
bazowa bazowa + 0,5% 4.209 1.025 300 232 5.766
bazowa bazowa - 0,5% 3.210 809 231 192 4.442
Łącznie prognozowane na rok 2015 koszty bieżącego zatrudnienia i koszty dyskonta

w tysiącach złotych

Stopa wzrostu wynagrodzeń Stopa dyskonta finansowego Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalno-rentowe Odprawy pośmiertne Fundusz socjalny Razem (1)
bazowa bazowa 15.613 3.142 1.100 550 20.405
bazowa + 1% bazowa 17.482 3.694 1.251 706 23.133
bazowa - 1% bazowa 14.027 2.695 973 435 18.130
bazowa bazowa + 0,5% 15.418 3.063 1.080 524 20.085
bazowa bazowa - 0,5% 15.818 3.227 1.121 579 20.745

(1) Ze względu na odmienny charakter programów emerytalnych w należących do Grupy spółkach zagranicznych: LOTOS Exploration and Production Norge AS oraz spółkach z GK AB LOTOS Geonafta, a także z uwagi na ich nieistotny wpływ na sumę zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia, zobowiązania tych spółek nie zostały uwzględnione w powyższej analizie.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część