Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

34. Uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (CO2)

Zaprezentowane poniżej wielkości uprawnień do emisji CO2 na lata 2013 - 2020 uwzględniają uprawnienia przyznane według rozporządzeń Rady Ministrów, jak również dodatkowe bezpłatne uprawnienia przyznane przez Komisję Europejską.

Liczba nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 na lata 2013 - 2020 oraz rzeczywista emisja CO2:

w tysiącach ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem
Uprawnienia przyznane KPRU (1) 1.766 1.688 1.652 1.613 1.576 1.540 1.505 1.461 12.801
Rzeczywista emisja CO2 1.745 1.875 (2) - - - - - - 3.620

(1) Ilość bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 na lata 2013 – 2020, wg Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień („KPRU”), na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 439) jak również Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 472) zawierających wykaz instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wraz z przyznana im liczbą uprawnień do emisji. Ponadto w zestawieniu uwzględniono przydział dodatkowych bezpłatnych uprawnień z rezerwy Komisji Europejskiej w związku ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych rafinerii, wynikających z zastosowania gazu ziemnego jako wsadu do produkcji wodoru. 

(2) Emisja CO2 wyliczona na podstawie danych produkcyjnych dla instalacji objętych systemem handlu emisjami. Dane za rok 2014 będą podlegać weryfikacji zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku, biorąc pod uwagę limit uprawnień na rok 2014 do przyznania w ramach systemu EU ETS (z ang. European Union Emissions Trading System/Scheme) oraz wielkość emisji dwutlenku węgla w Grupie występował niedobór przyznanych uprawnień do emisji CO2. W związku z tym w 2014 roku Grupa ujęła kwotę  2.784 tys. zł zobowiązań z tego tytułu (31 grudnia 2013: 1.527 tys. zł.). Wpływ utworzonej rezerwy na wynik operacyjny w kwocie 1.257 tys. zł (tj. po uwzględnieniu odwrócenia rezerwy utworzonej w poprzednim okresie sprawozdawczym w kwocie 1.527 tys. zł) zaprezentowano w pozostałych kosztach operacyjnych (patrz nota 9.4)

Ponadto, w celu zabezpieczenia pokrycia niedoboru Grupa nabyła w 2013 roku 923 tys. uprawnień do emisji CO2 (EUA, ERU), o wartości 23.430 tys. zł, które  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykazano w pozycji Pozostałe aktywa niematerialne (patrz nota 15).

Łącznie uprawnienia do emisji CO2 przyznane Grupie na rok 2013 wyniosły 1.766 tys., a rzeczywista emisja CO2 w Grupie za rok 2013 osiągnęła poziom 1.745 tys. ton.

Informacje na temat ryzyka cen uprawnień do emisji CO2 zaprezentowano w nocie 32.2.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część