Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

31. Instrumenty finansowe

31.1 Wartość bilansowa

31 grudnia 2014
w tysiącach złotych
  Kategorie instrumentów finansowych
Nota Aktywa/Zobowiązania finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez wynik
- przeznaczone do obrotu
Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (1) Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Razem
Klasy instrumentów finansowych
Aktywa finansowe
Pochodne instrumenty finansowe 28; 31.2 4.430 - - - 4.430
Należności z tytułu dostaw i usług 18 - 1.406.501 - - 1.406.501
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 - 348.215 - - 348.215
Pozostałe aktywa finansowe 18 - 1.322.281 9.752 - 1.332.033
Razem   4.430 3.076.997 9.752 - 3.091.179
Zobowiązania finansowe
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27 - - - 6.663.668 6.663.668
Pochodne instrumenty finansowe 28; 31.2 198.543 - - - 198.543
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 30 - - - 1.692.839 1.692.839
Pozostałe zobowiązania finansowe 30 - - - 196.844 196.844
Razem   198.543 - - 8.553.351 8.751.894
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
w tysiącach złotych
  Kategorie instrumentów finansowych
Nota Aktywa/Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
- przeznaczone do obrotu
Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (1) Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Razem
Klasy instrumentów finansowych
Aktywa finansowe
Pochodne instrumenty finansowe 28; 31.2 73.935 - - - 73.935
Należności z tytułu dostaw i usług 18 - 1.591.649 - - 1.591.649
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 - 495.839 - - 495.839
Pozostałe aktywa finansowe 18 - 381.887 9.746 - 391.633
Razem   73.935 2.469.375 9.746 - 2.553.056
Zobowiązania finansowe
Kredyty, pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27 - - - 6.211.386 6.211.386
Pochodne instrumenty finansowe 28; 31.2 74.153 - - - 74.153
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 30 - - - 2.395.237 2.395.237
Pozostałe zobowiązania finansowe 30 - - - 189.729 189.729
Razem   74.153 - - 8.796.352 8.870.505

(1) Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa posiadała udziały w jednostkach pozostałych wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o utworzone odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych nie odbiega istotnie od ich wartości księgowej.

31.2 Hierarchia wartości godziwej

w tysiącach złotych 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Poziom 2
Aktywa finansowe    
Swap towarowy - 736
Forwardy i spoty walutowe 536 34.924
Swap walutowy 3.894 38.275
Razem 4.430 73.935
Zobowiązania finansowe    
Swap towarowy 29.337 -
Forwardy i spoty walutowe 56.365 1.017
Swap procentowy (IRS) 75.484 72.263
Swap walutowy 37.357 873
Razem 198.543 74.153

31.3 Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych

za rok zakończony
31 grudnia 2014
w tysiącach złotych
  Kategorie instrumentów finansowych
Nota Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Razem
Klasy instrumentów finansowych  
Należności z tytułu dostaw i usług:   - 27.055 - - 27.055
Przychody z tytułu odsetek 9.5 - 6.349 - - 6.349
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w koszcie własnym sprzedaży 9.1 - 32.523 - - 32.523
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - 1.261 - - 1.261
Strata z tytułu utraty wartości 9.4 - (13.078) - - (13.078)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty:   - 12.813 - - 12.813
Przychody z tytułu odsetek 9.5 - 1.249 - - 1.249
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - 11.564 - - 11.564
Pozostałe aktywa finansowe:   - 214.615 - - 214.615
Przychody z tytułu odsetek 9.5 - 9.526 - - 9.526
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - 205.089 - - 205.089
Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe):   (197.849) - - - (197.849)
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych 9.6 (191.271) - - - (191.271)
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych 9.6 (6.578) - - - (6.578)
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego:   - - - (1.276.431) (1.276.431)
Koszty z tytułu odsetek 9.6 - - - (166.675) (166.675)
Zyski/(Straty) z tytułu rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych korygujące przychody ze sprzedaży 8 - - - (7.992) (7.992)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - - - (517.111) (517.111)
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne ujęte w innych całkowitych dochodach 23 - - - (584.653) (584.653)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:   - - - (96.993) (96.993)
Koszty z tytułu odsetek 9.6 - - - (87) (87)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w koszcie własnym sprzedaży 9.1 - - - (97.633) (97.633)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - - - 727 727
Pozostałe zobowiązania finansowe:   - - - (4.916) (4.916)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - - - (4.916) (4.916)
Razem   (197.849) 254.483 - (1.378.340) (1.321.706)
za rok zakończony
31 grudnia 2013
w tysiącach złotych
  Kategorie instrumentów finansowych
Nota Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Razem
Klasy instrumentów finansowych
Należności z tytułu dostaw i usług:   - 1.111 - - 1.111
Przychody z tytułu odsetek 9.5 - 5.995 - - 5.995
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w koszcie własnym sprzedaży 9.1 - 766 - - 766
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - 362 - - 362
Strata z tytułu utraty wartości 9.4 - (6.012) - - (6.012)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty:   - (2.252) - - (2.252)
Przychody z tytułu odsetek 9.5 - 1.264 - - 1.264
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - (3.516) - - (3.516)
Pozostałe aktywa finansowe:   - (26.237) - - (26.237)
Przychody z tytułu odsetek 9.5 - 8.606 - - 8.606
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - (34.843) - - (34.843)
Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe):   112.861 - - - 112.861
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych 9.5 55.148 - - - 55.148
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych 9.5 57.713 - - - 57.713
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego:   - - - (144.905) (144.905)
Koszty z tytułu odsetek 9.6 - - - (169.004) (169.004)
Zyski/(Straty) z tytułu rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych korygujące przychody ze sprzedaży 8 - - - (12.452) (12.452)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - - - (84.214) (84.214)
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne ujęte w innych całkowitych dochodach 23 - - - 120.765 120.765
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:   - - - 75.800 75.800
Koszty z tytułu odsetek 9.6 - - - (53) (53)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w koszcie własnym sprzedaży 9.1 - - - 75.928 75.928
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - - - (75) (75)
Pozostałe zobowiązania finansowe:   - - - 6.672 6.672
Koszty z tytułu odsetek 9.6 - - - (125) (125)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych 9.6 - - - 6.797 6.797
Razem   112.861 (27.378) - (62.433) 23.050

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część