Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

23. Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych

Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych obejmuje zmiany wyceny kredytów w walutach obcych wykorzystywanych, jako instrumenty zabezpieczające do zabezpieczenia przepływów pieniężnych, pomniejszone o wpływ podatku dochodowego. 

Zmiany wartości godziwej finansowych instrumentów pochodnych wyznaczonych do zabezpieczenia przepływów pieniężnych w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie ujmuje się w kapitale rezerwowym z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych, natomiast część nieefektywną zalicza się do przychodów/kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2014
za rok zakończony
31 grudnia 2013
Stan na początek okresu   61.019 (36.801)
Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne:   (584.653) 120.765
- część skuteczna   (584.731) 120.765
- część nieskuteczna (1)   78 -
Podatek dochodowy dotyczący wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 10.1 111.099 (22.945)
Stan na koniec okresu   (412.535) 61.019

(1) Część stanowiąca nieefektywne zabezpieczenie ujęta w kosztach finansowych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część