Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

22. Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji

Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji obejmuje nadwyżkę ceny emisyjnej akcji serii B, C i D nad ich wartością nominalną z uwzględnieniem kosztów bezpośrednio związanych z emisją akcji.

31 grudnia 2014
w tysiącach złotych
Seria B Seria C Seria D Razem
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 980.000 340.773 940.500 2.261.273
Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji (9.049) (376) (22.222) (31.647)
Razem 970.951 340.397 918.278 2.229.626
31 grudnia 2013
w tysiącach złotych
Seria B Seria C Seria D Razem
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 980.000 340.773 - 1.320.773
Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji (9.049) (376) - (9.425)
Razem 970.951 340.397 - 1.311.348

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część