Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
za rok 2014
w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2014
za rok zakończony
31 grudnia 2013
  (dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 8 28.501.887 28.559.165
Koszt własny sprzedaży 9.1 (27.466.614) (26.878.863)
       
Zysk na sprzedaży   1.035.273 1.680.302
       
Koszty sprzedaży 9.1 (1.162.071) (1.106.186)
Koszty ogólnego zarządu 9.1 (447.055) (429.177)
Pozostałe przychody operacyjne 9.3 26.707 30.869
Pozostałe koszty operacyjne 9.4 (845.862) (22.680)
Utrata kontroli nad jednostką zależną   - 13.472
       
Zysk/(Strata) operacyjny/(a)   (1.393.008) 166.600
       
Przychody finansowe 9.5 21.740 135.159
Koszty finansowe 9.6 (727.982) (342.304)
Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 16 (24.465) (18.131)
       
Strata przed opodatkowaniem   (2.123.715) (58.676)
Podatek dochodowy od osób prawnych 10.1 657.343 98.104
Zysk/(Strata) netto   (1.466.372) 39.428
       
Inne całkowite dochody/(straty)      
       
Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku:   (428.448) 84.174
       
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   45.106 (13.646)
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 23 (584.653) 120.765
Podatek dochodowy dotyczący zabezpieczenia przepływów pieniężnych 10.1 111.099 (22.945)
       
Pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasyfikowane do wyniku:   (7.317) (152)
       
Zyski/(Straty) aktuarialne z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia   (8.974) (188)
Podatek dochodowy dotyczący zysków/(strat) aktuarialnych z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia 10.1 1.657 36
       
Inne całkowite dochody/(straty) netto   (435.765) 84.022
       
Całkowite dochody/(straty) ogółem   (1.902.137) 123.450
       
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a):      
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11 (1.466.326) 39.415
Udziałom niekontrolującym 26 (46) 13
    (1.466.372) 39.428
       
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane:      
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej   (1.902.096) 123.439
Udziałom niekontrolującym 26 (41) 11
    (1.902.137) 123.450
       
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję (w złotych)
Średnia ważona liczba akcji w tysiącach sztuk 11 145.027 142.717
- podstawowy 11 (10,11) 0,28
- rozwodniony 11 (10,11) 0,28

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część