Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok 2014
w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 1 stycznia 2013
  (dane przekształcone) (dane przekształcone)
AKTYWA        
         
Aktywa trwałe        
Rzeczowe aktywa trwałe 13 9.485.654 10.009.073 9.644.600
Wartość firmy 14 46.688 46.688 46.688
Pozostałe aktywa niematerialne 15 553.687 658.797 496.386
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 16 99.599 129.798 85.214
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 10.3 1.488.901 924.534 1.121.314
Pozostałe aktywa długoterminowe 18 107.288 210.981 107.232
         
Aktywa trwałe razem   11.781.817 11.979.871 11.501.434
         
Aktywa obrotowe        
Zapasy 19 3.917.129 5.728.884 5.963.027
  - w tym zapasy obowiązkowe 19.2 2.243.655 4.250.530 4.353.207
Należności z tytułu dostaw i usług 18 1.406.501 1.591.649 1.625.715
Należności z tytułu podatku dochodowego   59.596 76.711 90.566
Pochodne instrumenty finansowe 28 4.430 73.935 121.334
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 18 1.419.034 337.071 434.400
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 348.215 495.839 266.104
         
Aktywa obrotowe razem   7.154.905 8.304.089 8.501.146
Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) przeznaczone do sprzedaży 17 10.435 794 2.428
Aktywa razem   18.947.157 20.284.754 20.005.008
         
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
 
       
Kapitał własny        
Kapitał podstawowy 21 184.873 129.873 129.873
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 22 2.229.626 1.311.348 1.311.348
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych 23 (412.535) 61.019 (36.801)
Zyski zatrzymane 24 6.190.989 7.666.833 7.627.427
Różnice kursowe z przeliczenia 25 65.335 20.234 33.878
         
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej   8.258.288 9.189.307 9.065.725
Udziały niekontrolujące 26 175 289 699
Kapitał własny razem   8.258.463 9.189.596 9.066.424
         
Zobowiązania długoterminowe        
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27 4.495.562 4.496.190 4.462.098
Pochodne instrumenty finansowe 28 62.626 52.876 88.325
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 10.3 55.527 275.823 313.716
Świadczenia pracownicze 29 185.451 151.425 129.862
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 30 657.563 705.688 405.687
         
Zobowiązania długoterminowe razem   5.456.729 5.682.002 5.399.688
         
Zobowiązania krótkoterminowe        
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27 2.168.106 1.715.196 2.094.602
Pochodne instrumenty finansowe 28 135.917 21.277 91.000
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 30 1.692.839 2.395.237 2.169.408
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego   4.667 8.823 5.752
Świadczenia pracownicze 29 84.038 103.973 109.971
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 30 1.137.310 1.168.650 1.068.163
         
Zobowiązania krótkoterminowe razem   5.222.877 5.413.156 5.538.896
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi (lub grupami do zbycia) przeznaczonymi do sprzedaży 17; 29.1 9.088 - -
Zobowiązania razem   10.688.694 11.095.158 10.938.584
         
Kapitał własny i zobowiązania razem   18.947.157 20.284.754 20.005.008

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część