Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2014

sporządzone metodą pośrednią

w tysiącach złotych Nota za rok zakończony
31 grudnia 2014
za rok zakończony
31 grudnia 2013
  (dane przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      
Zysk/(Strata) netto   (1.466.372) 39.428
Korekty:   2.904.163 1.388.160
     Podatek dochodowy 10.1 (657.343) (98.104)
     Udziały w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych
     metodą praw własności
16 24.465 18.131
     Amortyzacja 9.1 808.941 642.480
     (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych   366.720 119.591
     Odsetki i dywidendy   168.177 170.636
     (Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej   16.356 (6.401)
     Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
     i pozostałych aktywów niematerialnych
9.3; 9.4 806.141 (550)
     Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych 9.5; 9.6 197.849 (112.861)
     Zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług   185.148 18.998
     (Zwiększenie)/ Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów   (6.376) 4.453
     Zmniejszenie stanu zapasów   1.811.755 232.487
     (Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw
     i usług
  (702.398) 242.659
     (Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań
     i rezerw
  (120.389) 140.907
     Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych   5.117 15.734
Podatek dochodowy zapłacony   (57.303) (11.311)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   1.380.488 1.416.277
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
Dywidendy otrzymane - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 16.1 7.280 6.098
Dywidendy otrzymane od jednostek pozostałych   894 680
Odsetki otrzymane   6.033 6.988
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych   14.015 9.428
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa   4.880 3.722
Sprzedaż udziałów - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 16.1 - 3
Utrata kontroli nad spółką LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. po odjęciu zbytych środków pieniężnych   - 14.907
Wpływ z tytułu ostatecznego rozliczenia nabycia pakietu aktywów Heimdal 6 12.443 -
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych   (1.002.131) (975.709)
Rozliczenie transakcji nabycia udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o.   - (13.112)
Wniesienie wkładów pieniężnych - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 16.1 (339) (448)
Zakup udziałów w jednostkach powiązanych   (23) -
Depozyt zabezpieczający   10.035 134
Środki przekazane na fundusz likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego   (407) (1.654)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych   (11.018) 17.912
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (958.338) (931.051)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów 27.1 562.963 963.045
Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek 27.2 106.900 -
Emisja obligacji 27.3 - 203.050
Przepływy środków pieniężnych wynikające ze zmian w udziale w jednostkach zależnych nie skutkujące utratą kontroli   (1.681) (278)
Otrzymane dotacje   1.239 -
Zwrot środków z depozytu zabezpieczającego kredyt w spółce Energobaltic Sp. z o.o.   2.111 -
Wydatki z tytułu spłaty kredytów 27.1 (1.030.408) (1.256.798)
Wydatki z tytułu spłaty pożyczek 27.2 (12.983) (6.750)
Wykup obligacji 27.3 (17.397) -
Zapłacone odsetki   (181.297) (169.123)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   (18.830) (16.811)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych   4.439 39.801
Wydatki związane z emisją akcji   (12.327) -
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (597.271) (243.864)
Przepływy pieniężne netto razem   (175.121) 241.362
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   11.509 (1.553)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto   (163.612) 239.809
Środki pieniężne na początek okresu   (3.075) (242.884)
Środki pieniężne na koniec okresu 20 (166.687) (3.075)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część