Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2014
w tysiącach złotych Nota Kapitał podstawowy Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem
1 stycznia 2014   129.873 1.311.348 61.019 7.666.833 20.234 9.189.307 289 9.189.596
Strata netto   - - - (1.466.326) - (1.466.326) (46) (1.466.372)
Inne całkowite dochody/(straty) netto   - - (473.554) (7.317) 45.101 (435.770) 5 (435.765)
                   
Całkowite dochody/(straty) ogółem   - - (473.554) (1.473.643) 45.101 (1.902.096) (41) (1.902.137)
                   
Emisja akcji 2; 21 55.000 - - - - 55.000 - 55.000
Nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną 22 - 940.500 - - - 940.500 - 940.500
Koszty emisji 22 - (22.222) - - - (22.222) - (22.222)
Wykup akcji od udziałowców niekontrolujących 2 - - - (2.179) - (2.179) (83) (2.262)
Pozostałe zmiany udziałów w jednostkach zależnych nie skutkujące utratą kontroli 26 - - - (10) - (10) 10 -
Pozostałe   - - - (12) - (12) - (12)
                   
31 grudnia 2014   184.873 2.229.626 (412.535) 6.190.989 65.335 8.258.288 175 8.258.463
                   
1 stycznia 2013 (dane przekształcone)   129.873 1.311.348 (36.801) 7.627.427 33.878 9.065.725 699 9.066.424
Zysk netto   - - - 39.415 - 39.415 13 39.428
Inne całkowite dochody/(straty) netto   - - 97.820 (152) (13.644) 84.024 (2) 84.022
                   
Całkowite dochody/(straty) ogółem   - - 97.820 39.263 (13.644) 123.439 11 123.450
Wykup akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. od udziałowców niekontrolujących   - - - 143 - 143 (421) (278)
31 grudnia 2013   129.873 1.311.348 61.019 7.666.833 20.234 9.189.307 289 9.189.596

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część