Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

← Indeks Not Sprawozdania

6. Zmiana danych prezentowanych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych oraz zmiana zasad rachunkowości

W celu zachowania przejrzystości i odniesienia do wcześniej opublikowanych danych finansowych na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2013 oraz na dzień 1 stycznia 2013 roku Grupa prezentuje szczegółowe zestawienie wszystkich, niezbędnych przekształceń dokonanych dla poszczególnych pozycji sprawozdawczych w formie tabelarycznej w nocie 6.4 poniżej. W notach 6.1, 6.2 i 6.3 podano informacje na temat przyczyn dokonanych przekształceń.

6.1 Zmiana danych w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych i poszukiwawczych - Heimdal

18 października 2013 roku spółka należąca do GK LOTOS Petrobaltic S.A. - LOTOS Exploration and Production Norge AS („LOTOS E&P Norge AS”) zawarła umowę z Centrica Resources (Norge) AS i Centrica Norway Limited, podmiotami zależnymi brytyjskiej spółki Centrica Plc., w sprawie nabycia pakietu aktywów Heimdal na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W dniu 30 grudnia 2013 roku spełnione zostały wszelkie warunki zawieszające wykonanie ww. umowy i nastąpiło przeniesienie na spółkę LOTOS E&P Norge AS wszelkich istotnych korzyści i rodzajów ryzyka związanych z prawem własności do nabytych aktywów Heimdal (patrz nota 13 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013).

Zgodnie z postanowieniami ww. umowy nabycia aktywów pakietu Heimdal, w terminie trzech miesięcy od dnia nabycia, strony na dzień 31 marca 2014 roku dokonały ostatecznego rozliczenia transakcji. Transakcja nie miała wpływu na wynik finansowy Grupy. Efekt ostatecznego rozliczenia został ujęty retrospektywnie, zatem w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano korekty danych porównawczych na dzień 31 grudnia 2013 roku. Poniżej przedstawiono ostatecznie ustalone wartości oraz ich wpływ na dane na dzień 31 grudnia 2013 roku:

  Pierwotne rozliczenie na dzień 31 grudnia 2013 roku Ostateczne rozliczenie na dzień 31 marca 2014 roku Efekt ostatecznego rozliczenia nabycia wykazany jako korekta w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku
Pozycja sprawozdawcza w mln NOK w mln PLN w mln NOK w mln PLN w mln NOK w mln PLN
             
I. Rzeczowe aktywa trwałe 634,2 314,1 628,2 311,1 (6,0) (3,0)
II. Aktywa niematerialne 303,6 150,4 303,6 150,4 - -
             
Wartość nabytych aktywów Heimdal po uwzględnieniu rozliczenia pro & contra z uwzględnieniem aktywowanych kosztów transakcji i szacunkowych przyszłych płatności warunkowych (I + II) 937,8 464,5 931,8 461,5 (6,0) (3,0)
             
III. Aktywo na likwidację 496,0 245,7 496,0 245,7 - -
             
Razem (I + II + III) 1.433,8 710,2 1.427,8 707,2 (6,0) (3,0)
             
Rozliczenie ceny nabycia (A + B): 910,5 450,9 904,5 447,9 (6,0) (3,0)
A. Zapłacona cena po uwzględnieniu rozliczenia pro & contra (175,8 mln USD - 77 mln USD) 631,6 312,8 606,8 300,5 (24,8) (12,3)
B. Wynikająca z pro & contra kwota podatku dotycząca przepływów pieniężnych wygenerowanych w okresie przejściowym (kwota zapłacona przez Centrica do urzędu podatkowego w Norwegii, rozliczona z aktywem z tytułu podatku odroczonego LOTOS E&P Norge AS) 278,9 138,1 297,7 147,4 18,8 9,3
Aktywowane koszty związane z transakcją (C + D): 27,3 13,6 27,3 13,6 - -
C. Kwota warunkowych przyszłych płatności wg umowy 10,2 5,1 10,2 5,1 - -
D. Aktywowane koszty transakcyjne 17,1 8,5 17,1 8,5 - -
             
             
E. Rezerwa na likwidację 496,0 245,7 496,0 245,7 - -
             
Razem (A+B+C+D+E) 1.433,8 710,2 1.427,8 707,2 (6,0) (3,0)

6.2 Zmiana danych w związku z zaprzestaniem stosowania metody proporcjonalnej i zastosowaniem metody praw własności do ujmowania udziałów w posiadanym przez Grupę na dzień 31 grudnia 2013 roku wspólnym przedsięwzięciu prowadzonym w formie spółki UAB Minijos Nafta

Spośród nowych, obowiązujących od dnia 1 stycznia standardów MSSF, standardem, który w istotny sposób wpłynął na zmianę stosowanych przez Grupę polityk rachunkowości jest standard MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” (patrz nota 3).

Aby zapewnić porównywalność danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2014, zgodnie z przyjętymi do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego regulacjami MSSF 11,  posiadane przez Grupę na dzień 31 grudnia 2013 roku udziały w spółce UAB Minijos Nafta, stanowiącej wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu tego standardu, ujęto metodą praw własności, przekształcając odpowiednio dane porównawcze.

W zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym,  sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku, do konsolidacji spółki UAB Minijos Nafta zastosowana była tzw. metoda proporcjonalna, uregulowana we wcześniej stosowanym standardzie MSR 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach”.

Metoda proporcjonalna polegała na tym, iż wszystkie aktywa, zobowiązania, przychody i koszty jednostki współkontrolowanej były indywidualnie sumowane z podobnymi pozycjami w sprawozdaniu finansowym, zgodnie z udziałem Grupy w aktywach netto tej spółki, jednak MSSF 11 nie przewiduje już możliwości jej stosowania, dlatego Grupa dokonała zmiany zasad w tym zakresie.

Zastosowana w niniejszym sprawozdaniu finansowym metoda praw własności polega na tym, iż inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach w rozumieniu MSSF 11 wykazuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według ceny nabycia skorygowanej o późniejsze zmiany udziału Grupy w aktywach netto tych jednostek, pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Sprawozdanie z całkowitych dochodów odzwierciedla wówczas udział w wynikach działalności tych jednostek, natomiast w przypadku zmiany ujętej bezpośrednio w ich kapitale własnym Grupa ujmuje swój udział w każdej zmianie i ujawnia go, jeśli jest to właściwe, w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym (patrz Zasady rachunkowości, nota 7.11).

Zmiana metody ujęcia spółki UAB Minijos Nafta w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej spowodowała zmniejszenie w stosunku do danych opublikowanych sumy bilansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku o kwotę 14.863 tys. zł (1 stycznia 2013: 22.557 tys. zł). Przychody ze sprzedaży Grupy za rok 2013 w stosunku do danych opublikowanych zmniejszyły się o kwotę 38.177 tys. zł. Tym samym zysk operacyjny Grupy w roku 2013 wzrósł w stosunku do danych opublikowanych o kwotę 20.106 tys. zł.

Jednocześnie zmiana metody ujęcia nie miała wpływu na kapitał własny oraz wynik netto Grupy za rok 2013. Na dzień 31 grudnia 2013 roku udział Grupy w aktywach netto spółki UAB Minijos Nafta i w ich zmianach w kwocie 63.576 tys. zł został ujęty w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności (1 stycznia 2013: 85.214 tys. zł). Udział Grupy w stracie netto za rok 2013 spółki UAB Minijos Nafta w kwocie 17.123 tys. zł został ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności.

6.3 Pozostałe istotne zmiany

Zgodnie z dokonanym w 2014 roku ostatecznym rozliczeniem podatku dochodowego (CIT) za rok 2013 w spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS (GK LOTOS Petrobaltic S.A.), Grupa rozpoznała na dzień 31 grudnia 2013 roku należność z tytułu zwrotu podatku dochodowego, co spowodowało reklasyfikację danych na dzień 31 grudnia 2013 roku. Przekształcenie danych dotyczyło pozycji Aktywa z tytułu podatku odroczonego, którego wartość spadła o kwotę 46.424 tys. zł oraz pozycji Należności z tytułu podatku dochodowego, których wartość wzrosła o tę samą kwotę.

6.4 Zestawienie wszystkich dokonanych przekształceń w stosunku do wcześniej opublikowanych danych finansowych na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 1 stycznia 2013 roku

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku
w tysiącach złotych 31 grudnia 2013*
(badane)
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Efekt zmian,
w tym:
Efekt zmiany metody konsolidacji UAB Minijos Nafta Efekt ostatecznego rozliczenia nabycia aktywów Heimdal Efekt pozostałych zmian
Aktywa trwałe, w tym: 12.038.771 11.979.871 (58.900) (153) (12.323) (46.424)
  Rzeczowe aktywa trwałe 10.048.374 10.009.073 (39.301) (36.298) (3.003) -
  Pozostałe aktywa niematerialne 686.222 658.797 (27.425) (27.431) 6 -
  Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 66.222 129.798 63.576 63.576 - -
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 980.284 924.534 (55.750) - (9.326) (46.424)
Aktywa obrotowe, w tym: 8.260.052 8.304.089 44.037 (14.710) 12.323 46.424
  Zapasy 5.731.851 5.728.884 (2.967) (2.967) - -
  Należności z tytułu dostaw i usług 1.594.746 1.591.649 (3.097) (3.097) - -
  Należności z tytułu podatku dochodowego 30.755 76.711 45.956 (468) - 46.424
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe 325.079 337.071 11.992 (331) 12.323 -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 503.686 495.839 (7.847) (7.847) - -
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 794 794 - - - -
Aktywa razem 20.299.617 20.284.754 (14.863) (14.863) - -
Kapitał własny 9.189.596 9.189.596 - - - -
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 5.693.643 5.682.002 (11.641) (11.641) - -
  Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego 281.307 275.823 (5.484) (5.484) - -
  Pozostałe zobowiązania i rezerwy 711.845 705.688 (6.157) (6.157) - -
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 5.416.378 5.413.156 (3.222) (3.222) - -
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2.396.086 2.395.237 (849) (849) - -
  Świadczenia pracownicze 105.057 103.973 (1.084) (1.084) - -
  Pozostałe zobowiązania i rezerwy 1.169.939 1.168.650 (1.289) (1.289) - -
Zobowiązania razem 11.110.021 11.095.158 (14.863) (14.863) - -
Kapitał własny i zobowiązania razem 20.299.617 20.284.754 (14.863) (14.863) - -

* Dane na dzień 31 grudnia 2013 (badane) pochodzą ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, opublikowanego w dniu 5 marca 2014 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 1 stycznia 2013 roku
w tysiącach złotych 1 stycznia 2013*
(badane)
1 stycznia 2013
(dane przekształcone)
Efekt zmiany metody konsolidacji UAB Minijos Nafta
Aktywa trwałe, w tym: 11.509.743 11.501.434 (8.309)
  Rzeczowe aktywa trwałe 9.685.850 9.644.600 (41.250)
  Pozostałe aktywa niematerialne 548.659 496.386 (52.273)
  Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności - 85.214 85.214
Aktywa obrotowe, w tym: 8.515.394 8.501.146 (14.248)
  Zapasy 5.966.203 5.963.027 (3.176)
  Należności z tytułu dostaw i usług 1.632.837 1.625.715 (7.122)
  Należności z tytułu podatku dochodowego 90.566 90.566 -
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe 436.121 434.400 (1.721)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 268.333 266.104 (2.229)
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 2.428 2.428 -
Aktywa razem 20.027.565 20.005.008 (22.557)
Kapitał własny 9.066.424 9.066.424 -
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 5.415.418 5.399.688 (15.730)
  Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego 322.873 313.716 (9.157)
  Pozostałe zobowiązania i rezerwy 412.260 405.687 (6.573)
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 5.545.723 5.538.896 (6.827)
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2.174.451 2.169.408 (5.043)
  Świadczenia pracownicze 110.930 109.971 (959)
  Pozostałe zobowiązania i rezerwy 1.068.988 1.068.163 (825)
Zobowiązania razem 10.961.141 10.938.584 (22.557)
Kapitał własny i zobowiązania razem 20.027.565 20.005.008 (22.557)

* Dane na dzień 1 stycznia 2013 (badane) pochodzą ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, opublikowanego w dniu 5 marca 2014 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku
w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2013*
(badane)
za rok zakończony
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Efekt zmian,
w tym:
Efekt zmiany metody konsolidacji UAB Minijos Nafta Efekt pozostałych zmian
  Przychody ze sprzedaży 28.597.342 28.559.165 (38.177) (38.177) -
  Koszt własny sprzedaży (26.913.268) (26.878.863) 34.405 34.405 -
Zysk na sprzedaży 1.684.074 1.680.302 (3.772) (3.772) -
  Koszty sprzedaży (1.106.746) (1.106.186) 560 560 -
  Koszty ogólnego zarządu (433.984) (429.177) 4.807 4.807 -
  Pozostałe przychody operacyjne 30.337 30.869 532 (19) 551
  Pozostałe koszty operacyjne (40.659) (22.680) 17.979 18.530 (551)
  Utrata kontroli nad jednostką zależną 13.472 13.472 - - -
Zysk operacyjny 146.494 166.600 20.106 20.106 -
  Przychody finansowe 135.162 135.159 (3) (3) -
  Koszty finansowe (342.627) (342.304) 323 323 -
  Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności (1.008) (18.131) (17.123) (17.123) -
Strata przed opodatkowaniem (61.979) (58.676) 3.303 3.303 -
  Podatek dochodowy od osób prawnych 101.407 98.104 (3.303) (3.303) -
Zysk netto 39.428 39.428 - - -
Inne całkowite dochody (netto) 84.022 84.022 - - -
Całkowite dochody ogółem 123.450 123.450 - - -

* Dane za rok zakończony 31 grudnia 2013 (badane) pochodzą ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, opublikowanego w dniu 5 marca 2014 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2013*
(badane)
za rok zakończony
31 grudnia 2013
(dane przekształcone)
Efekt zmian,
w tym:
Efekt zmiany metody konsolidacji UAB Minijos Nafta Efekt pozostałych zmian
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.436.496 1.416.277 (20.219) (12.981) (7.238)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (938.414) (931.051) 7.363 7.363 -
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (251.102) (243.864) 7.238 - 7.238
Przepływy pieniężne netto razem 246.980 241.362 (5.618) (5.618) -

* Dane za rok zakończony 31 grudnia 2013 (badane) pochodzą ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, opublikowanego w dniu 5 marca 2014 roku.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część