Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Bezpieczeństwo w sektorze energii

WYPOWIEDŹ

Grupa LOTOS aktywnie uczestniczy we wspieraniu realizacji polityki państwowej dotyczącej sektora energii. Przedstawiciele Spółki biorą udział w eksperckich zespołach powoływanych przez administrację państwową, których celem jest wypracowywanie nowych rozwiązań legislacyjnych w obszarze sektora energii oraz czynnie uczestniczą w konsultacjach społecznych projektów ustaw regulujących działalność sektora.

Marcin Bodio
Dyrektor Biura Relacji Międzynarodowych Grupy LOTOS, Lider Strategii CSR w obszarze bezpieczeństwa w sektorze energii
+Przeczytaj całą wypowiedź -Zamknij

Na bieżąco wspieramy informacyjnie i ekspercko Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy organizacji spotkań na najwyższym szczeblu rządowym i państwowym w zakresie funkcjonowania sektora energii.

Przedstawiciele Grupy LOTOS uczestniczyli w 2014 roku w roli ekspertów w posiedzeniach sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych oraz Komisji Skarbu Państwa, podczas których były poruszane istotne kwestie dotyczące sektora naftowego w Polsce. W czasie tych posiedzeń mieliśmy możliwość zapoznania przedstawicieli władzy ustawodawczej z obecną sytuacją branży i kluczowymi wyzwaniami wynikającymi z przyjętych i planowanych regulacji UE. 

Grupa LOTOS stale monitoruje regulacje Unii Europejskiej dotyczące sektora energii i współpracuje z organami rządowymi przy tworzeniu dokumentów implementujących dyrektywy unijne w Polsce, a poprzez Central Europe Energy Partners (CEEP) czy FuelsEurope także regulacje europejskie.

W 2014 roku za pośrednictwem CEEP braliśmy udział we wspieraniu procesu negocjacyjnego między UE a USA dotyczącego Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Zabiegamy o swobodny dostęp do amerykańskiego rynku surowcowego, co powinno wpłynąć na utrzymanie konkurencyjności rafinerii w UE w stosunku do tych spoza Unii, które mają dostęp do tańszego gazu i ropy naftowej.

Przed nami kolejne wyzwania związane z otwierającą się ponownie debatą dotyczącą przyszłości odnawialnych źródeł energii w transporcie. Debata będzie toczyła się w trzech obszarach. Pierwszy ma na celu zmianę dyrektywy RED (Renewable Energy Directive) dotyczącej energii odnawialnej. Drugi obszar to dyskusja na forum UE nad miejscem odnawialnych źródeł energii w transporcie w perspektywie roku 2030. A trzeci to krajowa debata nad rozwiązaniami dotyczącymi wykonania do 2020 roku udziału 10% OZE w transporcie.

Odrębnym pakietem zagadnień są propozycje UE dotyczące reformy systemu handlu emisjami (ETS) oraz wprowadzenie mechanizmu Rynkowej Rezerwy Stabilizacyjnej (MSR) polegającej na administracyjnym utrzymywaniu wysokich cen uprawnień CO2. Monitorujemy również sektor energii na Wschodzie, gdzie działają odbiorcy naszych produktów naftowych (Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Azerbejdżan). Bierzemy udział w pracach Komisji Międzyrządowych dotyczących krajów tego regionu, które określają możliwości i kierunki bilateralnej współpracy ekonomicznej. 

Jednym z najważniejszych ubiegłorocznych wydarzeń, w jakich uczestniczyliśmy, było opublikowanie raportu „Scalanie Europy – od Korytarza Północ–Południe do unii energii, transportu i telekomunikacji”, przygotowanego przez CEEP i amerykański think tank Atlantic Council. Wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo w sektorze energii decydują o sile Unii Europejskiej. Powinniśmy dążyć do tego, aby wzmocnić konkurencyjność i stabilność europejskich gospodarek poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury, która zapewni Europie możliwość skutecznego konkurowania z innymi gospodarkami świata.

Uważamy za priorytetowe inwestycje w Korytarz Północ–Południe, czyli zintegrowaną sieć połączeń w sektorze energii, transportu i telekomunikacji, łączącą Bałtyk z Adriatykiem i Morzem Czarnym oraz z resztą UE.


Grupa Kapitałowa LOTOS – zgodnie ze strategią biznesową oraz celami w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu – dąży do zwiększania swojej roli w umacnianiu bezpieczeństwa w sektorze energii Polski. Wyzwania te realizujemy przede wszystkim poprzez intensyfikację projektów związanych ze wzrostem wydobycia węglowodorów, zwiększenie konwersji przerobu ropy oraz poprawę bilansu paliwowego kraju i wykorzystanie efektu synergii między przemysłem rafineryjnym a branżą energetyczną.  

W 2014 r. aktywnie uczestniczyliśmy w umacnianiu bezpieczeństwa w sektorze energii poprzez różne obszary działalności.

Rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego

Kontynuowaliśmy prace nad zagospodarowaniem złoża ropy naftowej B8 zlokalizowanego w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim w kierunku rozpoczęcia komercyjnego wydobywania ropy naftowej. Realizacja inwestycji umożliwi nam dywersyfikację źródeł dostaw ropy naftowej. 25 sierpnia 2014 r. zostały podpisane odpowiednie umowy w ramach Programu Emisji Obligacji Senioralnych z Bankiem Pekao S.A. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi i Bankiem Pekao S.A.

Trwały także prace prowadzone przez LOTOS Petrobaltic we współpracy z CalEnergy Resources Poland nad zagospodarowaniem złóż gazowych B4 i B6 zlokalizowanych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Bałtyku. Celem projektu jest rozpoczęcie komercyjnego wydobywania gazu ziemnego z tych złóż do 2018 r., z udziałem LOTOS Petrobaltic w wydobyciu wynoszącym 51%. Realizacja projektu umożliwi m.in. dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego do Grupy LOTOS. W 2014 r. opracowywany był projekt inżynieryjny na lata 2015-2017 oraz analizowane było etapowe włączenie złóż do eksploatacji (B6, B4).

W maju 2014 r. LOTOS Norge oraz PGNiG Upstream International podpisały list intencyjny dotyczący współpracy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, zgodnie z którym obie spółki planują wspólnie analizować i realizować potencjalne akwizycje oraz wspólnie występować w tzw. rundach koncesyjnych organizowanych przez Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii w Norwegii.

W minionym roku projekt zagospodarowania złoża Heimdal był w fazie przygotowawczej, na etapie analiz jak najkorzystniejszego wariantu realizacji zagospodarowania złóż. Zagospodarowanie odkrytych złóż węglowodorów nabytych przez LOTOS Norge w ramach pakietu Heimdal, tj. złóż Fulla, Frigg Gamma Delta oraz Rind, pozwoli na zwiększenie wydobycia węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i zwiększenie przychodów ze sprzedaży zagranicznej surowców.

Rozwój działalności związanej z zagospodarowaniem lądowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce przebiegał m.in. we współpracy z PGNiG. Celem działań jest zwiększenie wydobycia węglowodorów ze złóż konwencjonalnych oraz dalsza dywersyfikacja źródeł dostaw surowców do rafinerii Grupy LOTOS. Projekt, realizowany na mocy zawartej w 2013 r. przez LOTOS Petrobaltic i PGNiG umowy w sprawie wspólnych operacji na koncesji lądowej Kamień Pomorski, był w 2014 r. w fazie poszukiwawczo–rozpoznawczej, w ramach której przeprowadzano badania sejsmiczne. (zobacz więcej)

Kształtowanie polityki polskiej i europejskiej w sektorze energii

W 2014 r. Grupa LOTOS aktywnie uczestniczyła w promowaniu polityki bezpieczeństwa w sektorze energii. Działania w tym zakresie w znacznej mierze prowadzone były w ramach naszego członkostwa w stowarzyszeniu FuelsEurope i organizacji Central Europe Energy Partners (CEEP).

Cenną inicjatywą Ministerstwa Gospodarki było rozpoczęcie prac na Polityką Energetyczną Polski do 2050 r. Do współpracy zostały zaproszone organizacje branżowe, w tym także CEEP, którego członkiem założycielem jest nasza Spółka. W maju 2014 r., podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach, Grupa LOTOS razem z CEEP zorganizowały panel dyskusyjny pn. „Wspólny rynek Energii w Europie”. Jego celem było przedstawienie idei i wyzwań związanych z tworzeniem wspólnego rynku energii na naszym kontynencie europejskim.

Kontynuacją tematyki zapoczątkowanej podczas EKG w Katowicach był panel dyskusyjny pn. „Unia energii dla Europy – konkurencyjność, wzrost, bezpieczeństwo i solidarność”, zorganizowany przez CEEP oraz Grupę LOTOS podczas wrześniowego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w 2014 r. w Unii Europejskiej była zorganizowana w kwietniu w Budapeszcie debata „29 +1” (przedstawiciele 29 wiodących firm sektora energii z Europy Centralnej oraz Komisarz UE ds. Energii). Inicjatywa została objęta patronatem Premiera Rumunii Victora Ponty. Ideą, która przyświeca cyklicznym spotkaniom „29+1”, jest praca na rzecz współkształtowania przez firmy sektora energii Europy Centralnej wspólnego stanowiska UE i polityki bezpieczeństwa w sektorze energii.

Godny odnotowania był także mający miejsce w listopadzie 2014 r. szczyt energetyczno-gospodarczy w Stambule w Turcji, podczas którego zaprezentowany został raport  Atlantic Council i CEEP „Scalanie Europy – od Korytarza Północ-Południe do unii energii, transportu i telekomunikacji” („Completing Europe. From the North-South Corridor to Energy, Transportation, and Telecommunications Union”). 

Dobra praktyka

Przykładem dobrej praktyki, która łączy zarówno budowanie relacji międzynarodowych, jak i wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa w sektorze energii Europy, była publikacja raportu „Scalanie Europy – od Korytarza Północ-Południe do unii energii, transportu i telekomunikacji”.

Ten strategiczny dokument powstał dzięki współpracy CEEP i Atlantic Council, przy zaangażowaniu merytorycznym Grupy LOTOS, PERN „Przyjaźń” oraz Kulczyk Investment. Atlantic Council (Rada Atlantycka) została utworzona w latach 60. XX wieku i jest szczególnym, ponadpartyjnym amerykańskim think thankiem zaangażowanym w promowanie współpracy transatlantyckiej i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Raport skupia się na roli interkonektorów naftowych, gazowych, elektrycznych, transportowych i telekomunikacyjnych w umacnianiu bezpieczeństwa w sektorze energii Europy, poprawie jej konkurencyjności oraz tworzeniu wspólnego rynku energii.

Pierwsza prezentacja raportu miała miejsce w Stambule w listopadzie 2014 roku podczas Szczytu Energetyczno-Gospodarczego.

Dokument jest dostępny w serwisie internetowym organizacji Central Europe Energy Partners www.ceep.be.

W 2015 r. Grupa LOTOS planuje kontynuację działań związanych z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów. Ponadto przewidujemy dalsze zaangażowanie w prace nad Polityką Energetyczną Polski do 2050 r. oraz w proces legislacyjny w Polsce i UE w kwestiach dotyczących sektora energii.

Zobacz także: