Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Zakres i zasięg

W procesie definiowania zawartości rozdziałów Raportu Rocznego prezentujących pozafinansowe wyniki działalności kierowano się Ramowymi Zasadami Raportowania GRI oraz Wytycznymi raportowania zintegrowanego IIRC. Dobór treści zaprezentowanych w Raporcie miał miejsce w oparciu o zasadę istotności. Przez istotność rozumiemy znaczenie i wagę danego czynnika dla funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz dla zewnętrznych interesariuszy oczekujących wiarygodnych, porównywalnych, rzetelnych danych i informacji, mających wpływ na podejmowane przez nich decyzje.  

W celu zdefiniowania oczekiwanej zawartości naszych Zintegrowanych Raportów Rocznych przeprowadziliśmy warsztaty z udziałem kluczowych dla prac nad doskonaleniem raportowania interesariuszy. W ich toku określiliśmy zagadnienia szczególnie istotne dla firmy i jej otoczenia.

Matryca istotności
matryca istotności

(1) Rola Spółki w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu
(2) Wysoka niezawodność urządzeń i instalacji produkcyjnych
(3) Pozyskiwanie i zagospodarowanie nowych koncesji wydobywczych
(4) Jakość produktu końcowego
(5) Nowe projekty inwestycyjne
(6) Monitoring środowiskowy prowadzony w okolicach funkcjonowania firmy
(7) Działania inwestycyjne uwzględniające najlepsze dostępne techniki tzw. BAT
(8) Upowszechnianie dobrych praktyk w łańcuchu dostaw
(9) Rozwój Programu etycznego
(10) Rozwój systemu konsultacji społecznych
(11) Budowa wartości marki LOTOS
(12) Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych
(13) Możliwości rozwoju zawodowego pracowników
(14) Kształtowanie odpowiedzialnych relacji z pracownikami
(15) Wkład w rozwój społeczny i gospodarczy regionu 

W niniejszym Raporcie, w zakresie prezentującym dokonania pozafinansowe, wykorzystaliśmy większość podstawowych i dodatkowych wskaźników wyników dotyczących poszczególnych aspektów działalności: ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, przewidzianych Wytycznymi GRI. 

Podobnie jak w poprzednich latach obecny Raport został wzbogacony o dodatkowe wskaźniki pochodzące z tzw. Suplementu Sektorowego (GRI Oil & Gas Sector Supplement).  

Do kalkulacji prezentowanych w Raporcie danych finansowych przyjęliśmy metody tożsame z zastosowanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS za 2014 r., tj. zgodne z MSSF obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2014 r.

W przeważającej liczbie obszarów problemowych przedstawione w Raporcie informacje i dane pozafinansowe odnoszą się do podmiotu dominującego, czyli Grupy LOTOS. Dołożyliśmy jednak staranności w celu uwzględnienia tam, gdzie było to możliwe, również skonsolidowanych danych Grupy Kapitałowej LOTOS. W obszarach kluczowych dla odpowiedzialności społecznej i środowiskowej zaprezentowaliśmy dane odnoszące się także do największych spółek handlowych grupy kapitałowej oraz – wobec wykorzystania Suplementu Sektorowego – dane Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic. W każdym przypadku zastosowaliśmy w Raporcie wyraźne rozróżnienie poprzez dodanie informacji wskazującej konkretny podmiot Grupy Kapitałowej LOTOS. 

Przez największe (zarówno pod względem przychodów, jak i liczby pracowników) spółki handlowe Grupy Kapitałowej LOTOS rozumiemy: LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil oraz LOTOS Paliwa. Największe spółki Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic, prowadzące działalność poszukiwawczo-wydobywczą to, poza podmiotem dominującym - działającą w Polsce spółką LOTOS Petrobaltic, także spółki: LOTOS Geonafta na Litwie oraz LOTOS E&P Norge w Norwegii. W Raporcie uwzględniliśmy także istotną spółkę tej grupy, zarządzającą m.in. elektrociepłownią we Władysławowie, tj. Energobaltic.  

W minionym okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany czy inne istotne okoliczności w odniesieniu do podmiotów grupy kapitałowej, które miałyby wpływ na całościową ocenę organizacji w poszczególnych aspektach lub w porównaniu z innymi krajowymi podmiotami z branży.  

W porównaniu z poprzednim Raportem dokonaliśmy następujących zmian w formie lub zakresie prezentowanych danych:

  • zmiana formy prezentacji danych w ramach wskaźnika EN3 dla LOTOS Petrobaltic: obecnie na podstawie raportów z wydobycia, dodano także do zakresu wskaźnika gaz zużyty na potrzeby kotłowni w bazie lądowej spółki;
  • zmiana formy prezentacji danych w ramach wskaźnika EN16 dla LOTOS Petrobaltic: raportowane są obecnie jedynie emisje z bazy lądowej spółki;
  • wyłączenie ze wskaźnika EN22 dla LOTOS Petrobaltic i LOTOS Geonafta zwiercin i płuczki, ponieważ dane te są raportowane w dedykowanych wskaźnikach.
Wskaźniki wyników GRI raportowane przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS: LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa i Grupę Kapitałową LOTOS Petrobaltic2 (LOTOS Petrobaltic, LOTOS Geonafta, LOTOS E&P Norge, Energobaltic)
Aspekty GRI Raportowane wskaźniki GRI w 2014 r. Spółki zależne
Produkty i usługi EN26 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic
  EN27 LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa
Transport EN29 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)
Zdrowie i bezpieczeństwo konsumenta PR1 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa
Bezpieczeństwo procesowe OG13 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic
Oznakowanie produktów i usług PR3, PR5 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa
Komunikacja marketingowa PR6 LOTOS Oil, LOTOS Paliwa
PR7 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa
Prywatność klienta PR8 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa,
Zgodność z prawem PR2, PR4, PR9 LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Kolej
Bioróżnorodność EN11, EN12, EN13, EN14, OG4 LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic
Emisje, ścieki, odpady EN16, EN17, EN18, EN19, EN20, EN21, EN22, EN23, OG5, OG7 LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)
Pośredni wpływ ekonomiczny EC9 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic, LOTOS Geonafta
Społeczność lokalna OG11 LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)
Zasoby OG1 LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)
Surowce i materiały EN1 LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)
Energia EN3, EN4 LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)
Woda EN8, EN9 LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)
Pozycja rynkowa EC5, EC6, EC7 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)
Zatrudnienie LA1, LA2, LA8, LA13, LA14 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa), LOTOS-Air BP Polska
LA1, LA2, LA8 LOTOS Paliwa
Prawa człowieka HR1, HR2 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)

2 W przypadku gdy raportowane są wyniki wszystkich wymienionych spółek, w zestawieniu widnieje zapis „LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)”, zaś gdy nie wszystkie spółki tej grupy raportują dany wskaźnik, wskazano nazwy poszczególnych podmiotów objętych raportowaniem.

W Raporcie Rocznym 2014 uwzględniliśmy łącznie 87 wskaźników wyników GRI. Zdecydowaliśmy o nieraportowaniu 9 wskaźników: podstawowych HR5, HR9, HR10, HR11, EN2, OG2, OG3, OG9 oraz dodatkowego HR6 z uwagi na to, że kwestie, których te wskaźniki dotyczą nie są istotne z perspektywy naszej działalności.  

Indeks ułatwiający wyszukiwanie konkretnych wskaźników wyników oraz treści opisowych odpowiadających przedstawianym zagadnieniom zawarty jest w Tabeli treści GRI i zasad UN Global Compact w rozdziale „Użyteczne informacje” niniejszego Raportu. (zobacz)