Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Skład Zarządu

 • Paweł Olechnowicz
  Prezes Zarządu
 • Mariusz Machajewski
  Wiceprezes Zarządu
 • Zbigniew Paszkowicz
  Wiceprezes Zarządu
 • Marek Sokołowski
  Wiceprezes Zarządu
 • Maciej Szozda
  Wiceprezes Zarządu
Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu

Funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 12 marca 2002 r., wchodząc w skład Zarządu IV, V, VI, VII i VIII kadencji. Jednocześnie od września 2007 r. zasiada w Radzie Dyrektorów spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS, a od kwietnia 2011 r. w Radzie Dyrektorów spółki AB LOTOS Geonafta – pełniąc w obu podmiotach funkcję Przewodniczącego.

Zarządza, kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Grupy Kapitałowej LOTOS.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Ukończył Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Podyplomowe Studia na Politechnice Gdańskiej – Organizacja, Ekonomika i Zarządzanie Przemysłem; MBA INSEAD, Fontainebleau, a także wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania.

W 1977 r. rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu (od 1990 r. ABB Zamech Sp. z o. o.). W latach 1990-1996 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ABB Zamech Ltd. i jednocześnie w latach 1994 – 1996 pełnił funkcję Wiceprezesa ABB Polska. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku Wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa i Zastępcy Dyrektora Generalnego w ZML Kęty S.A. Od 2001 r. kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz – Consulting. Był jednym z inicjatorów powstania w 2010 roku, w Brukseli stowarzyszenia Central Europe Energy Partners (CEEP) reprezentującego interesy firm sektora energii z Europy Środkowo-Wschodniej.  Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów CEEP.

Po objęciu funkcji Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. zapoczątkował wiele dynamicznych działań mających na celu unowocześnienie struktur organizacyjnych oraz rozwój potencjału produkcyjnego i rynkowego spółki. Doprowadził do konsolidacji biznesowej ze spółką poszukiwawczo-wydobywczą Petrobaltic oraz rafineriami w Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle, wprowadził Grupę LOTOS na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych (9 czerwca 2005 roku), a uzyskane z oferty środki (ok. 1 mld zł) przeznaczył na realizację Programu 10+, dzięki któremu rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku zwiększyła zdolności przerobowe z 6 do 10,5 mln ton rocznie oraz  wzbogaciła się o najnowocześniejsze instalacje do produkcji paliw płynnych. Program 10+, realizowany w latach 2007-2011 i wart blisko 1,5 mld EUR, był jedną z największych inwestycji przeprowadzonych w ciągu ostatnich 25 lat w Polsce. Prezes Olechnowicz zarządzał realizacją opracowanego przez kierownictwo i załogę spółki programu oszczędnościowego pn. Pakiet Antykryzysowy (2009 r.) oraz programu oszczędnościowo-efektywnościowego pn. Program Optymalnej Ekspansji (2012 r.). Na przełomie 2014/2015 pod kierownictwem Prezesa Olechnowicza Grupa LOTOS przeprowadziła z powodzeniem wtórną emisję akcji. Spółka pozyskała w ten sposób ok. 1 mld zł, który przeznaczy na inwestycje w ramach Programu Efektywność i Rozwój 2013-2015. Chodzi przede wszystkim o budowę instalacji opóźnionego koksowania i instalacji pomocniczych w ramach Projektu EFRA oraz zagospodarowanie bałtyckich złóż gazowych B4/B6. W 2014 r. podczas konferencji „Nafta i Chemia” Prezes Paweł Olechnowicz otrzymał tytuł „Człowieka Dekady”.


Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19 czerwca 2006 r., wchodząc w skład Zarządu VI, VII oraz VIII kadencji. Jednocześnie od 2006 r. zasiada w Radzie Nadzorczej LOTOS Paliwa Sp. z o.o.  pełniąc w niej funkcję Wiceprzewodniczącego oraz od 2010 roku w Radzie Nadzorczej RCEkoenergia Sp. z o.o. – pełniąc w niej funkcję Przewodniczącego.

Od 2013 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Zarządza głównie całokształtem działalności ekonomiczno-finansowej i rachunkowej firmy, a także całokształtem zagadnień w zakresie posiadanych aktywów oraz procesów restrukturyzacyjnych, ponosząc odpowiedzialność w tym zakresie działania. Ponadto sprawuje również nadzór nad sprawami związanymi z opracowywaniem wytycznych korporacyjnych i standaryzacją działalności w zakresie zawierania umów, wyboru i oceny kontrahenta oraz rozwoju systemów informatycznych i usług telekomunikacyjnych.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii.

W latach 1994-1997 pracował w Stoczni Gdynia S.A. Związany z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafineria Gdańska S.A.) od 1997 r., gdzie od 1999 r. kierował służbami kontrolingu Spółki. Od połowy 2002 r. zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. Od kwietnia 2005 r. do czerwca 2006 r. był również Prokurentem Spółki. Powołany do składu Zarządu w czerwcu 2006 r. Brał udział w procesie restrukturyzacji wewnętrznej firmy, czego następstwem było między innymi powołanie do życia w 2005 r. Centrum Finansowo-Księgowego, świadczącego usługi głównie z zakresu księgowości na rzecz Grupy LOTOS S.A. i spółek zależnych. Uczestniczył w przygotowaniu Spółki do wejścia na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, co nastąpiło 9 czerwca 2005 r. Był liderem procesu przygotowywania koncepcji i organizacji finansowania Programu 10+. Umowa kredytowa zawarta w czerwcu 2008 r.  na realizację Programu 10+ była największą w historii firmy i została uznana za transakcję roku w europejskim sektorze naftowym, a kilka prestiżowych pism specjalistycznych określiło ją mianem najlepszego projektu finansowego roku. Był odpowiedzialny za przygotowanie i monitorowanie realizacji programu oszczędnościowego pn. Pakiet Antykryzysowy (2009 r.) oraz programu oszczędnościowo-efektywnościowego pn. Program Optymalnej Ekspansji (2012 r.). W ramach sprawowania kontroli nad procesami restrukturyzacyjnymi – odpowiada za realizację programu rozwoju i rekonstrukcji kapitałowej Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2013-2015 pn. Efektywność i Rozwój 2013-2015 oraz sprawuje kontrolę nad funkcjonowaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi. Nadzorował realizację procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w 2014 r. oraz przygotowywanie koncepcji organizacji finansowania realizowanego obecnie Projektu EFRA – Efektywna Rafinacja.


Zbigniew Paszkowicz
Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 28 czerwca 2012 r. – powołany przez Radę Nadzorczą Spółki do składu Zarządu VIII kadencji.

Od października 2012 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. oraz od stycznia 2013 r. zasiada w Radzie Dyrektorów LOTOS E&P Norge AS – pełniąc w niej funkcję Członka Rady.

Zarządza całokształtem działalności segmentu poszukiwawczo-wydobywczego Grupy Kapitałowej LOTOS, w tym nadzoruje działalność spółek ww. segmentu, oraz ponosi odpowiedzialność za działania w tym zakresie.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

W 1989 r. ukończył studia w zakresie mechaniki w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej. Absolwent francuskiego Instytutu Ropy Naftowej w Paryżu, gdzie uzyskał w 1991 r. dyplom inżyniera Wyższych Studiów Ropy Naftowej i Silników Spalinowych  (Ecole Nationale Superieure du Petrole et des Moteurs).

Z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafineria Gdańska S.A.) związany jest zawodowo od 1992 r. - początkowo zatrudniony jako specjalista w Dziale Planowania i Przygotowania Remontów. W latach 2002-2004 pracował na stanowisku kierownika Zakładu Utrzymania Ruchu odpowiadając za reorganizację służb remontowych i utrzymanie ruchu rafinerii w oparciu o nowoczesne metody profilaktyczne. W 2004 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Techniki Grupy LOTOS S.A. i  odpowiadał bezpośrednio za przygotowanie i realizację remontu postojowego „Wiosna 2005”, podczas którego podniesione zostały moce przerobowe zakładu z poziomu 4,5 do 6 mln ton ropy naftowej rocznie. W 2006 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Rozbudowy Rafinerii i został osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację Programu 10+, największej inwestycji przemysłowej ostatniego dziesięciolecia w Polsce. Po zakończeniu ww. Programu od kwietnia 2011 r. objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Grupy LOTOS S.A., a w jego zakresie kompetencji znalazło się m.in. monitorowanie realizacji Strategii Spółki, nadzór nad całokształtem spraw związanych z obsługą organów Spółki oraz nad opracowywaniem wytycznych korporacyjnych i standaryzacją zawieranych umów, oraz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa i ochrony fizycznej. Stanowił również wsparcie Dyrektora Generalnego w zakresie udzielonych uprawnień. Tu od stycznia 2012 r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej LOTOS Petrobaltic. W czerwcu 2012 r. został powołany na funkcję Wiceprezesa Grupy LOTOS S.A., a od października 2012 r. pełni także funkcję Prezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. Główny kierunek Jego działań skoncentrowany jest na rozwoju obszaru poszukiwań i wydobycia. Od czerwca 2012 r. był bezpośrednio zaangażowany w opracowanie strategii i pomyślne zakończenie negocjacji (z operatorem koncesji – kanadyjską firmą Talisman) związanych z usunięciem wadliwej platformy ze złoża YME oraz odzyskanie zainwestowanych środków finansowych (marzec 2013 r.). Ponadto monitorował zawarcie transakcji dotyczącej nabycia udziału w złożu Heimdal, stanowiącego centrum przetwarzania i dystrybucji gazu ziemnego z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego (listopad 2013 r.). Ponadto nadzoruje prowadzenie intensywnych prac rozpoznawczych mających na celu zdobycie pełnej wiedzy na temat złóż węglowodorów na obszarze Morza Bałtyckiego, aby w pełni wykorzystać potencjał i zasoby, które znajdują się w polskiej strefie ekonomicznej. Nadzorował finalną fazę programu inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem złoża B8 obejmującego przede wszystkim przebudowę platformy „Petrobaltic”– z wiertniczej na eksploatacyjną, budowę podwodnej infrastruktury produkcyjnej. W ramach realizowanych zadań strategicznych w marcu 2014 r., ówcześnie nowo nabyta platforma „LOTOS Petrobaltic”, została przetransportowana na Morze Bałtyckie.


Marek Sokołowski
Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni od 19 kwietnia 2002 r., wchodząc w skład Zarządu IV, V, VI, VII oraz VIII kadencji.

Od  2002 do 2009 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej LOTOS Kolej Sp. z o.o. Jednocześnie od maja 2005 r. zasiada w Radzie Nadzorczej LOTOS Terminale S.A. (wcześniej LOTOS Czechowice S.A.) oraz od grudnia 2010 r. w Radzie Nadzorczej LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. – pełniąc w obu podmiotach funkcję Przewodniczącego.

Zarządza pionami produkcji, techniki, rozwoju technologii, inwestycji związanych z rozwojem technicznym i technologicznym oraz nadzoruje spółki segmentu operacyjnego Grupy Kapitałowej LOTOS.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe w zakresie realizacji inwestycji w przemyśle oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania.

Z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafineria Gdańska S.A.) związany jest zawodowo od 1973 r. Od 1990 r. jednocześnie sprawował funkcję Członka Zarządu oraz zajmował stanowisko Dyrektora Technicznego i tym samym odpowiadał za utrzymanie ruchu rafinerii oraz realizację inwestycji. Na przełomie lat 1994 i 1995 brał udział w stworzeniu „Programu rozwoju technicznego Rafinerii Gdańskiej S.A. do roku 2000” (PRT), którego celem było zwiększenie zdolności przerobu ropy naftowej z 3 do 4,5 mln ton rocznie oraz budowa instalacji konwersyjnej w tym hydrokrakingu. Następnie od 1996 r. zarządzał realizacją ww. Programu, aż do jego zakończenia pod koniec 1999 r. Do kwietnia 2002 r. zajmował stanowisko Szefa Służb Technicznych, będąc jednocześnie Prokurentem Spółki. W kwietniu 2002 r. został powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. W latach 2004-2011 był odpowiedzialny za realizację rozbudowy rafinerii w ramach Programu 10+ (wcześniej Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego), którego oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w sierpniu 2007 roku wmurowaniem aktu erekcyjnego na miejscu rozpoczynającej się budowy instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS).

Po uruchomieniu wszystkich nowych instalacji Programu 10+ istotnie zwiększyła się zdolność przerobu ropy w rafinerii, ale także głębokość jej przetwarzania i elastyczność surowcowa. Realizacja Programu 10+ pozwoliła Grupie LOTOS S.A. wejść do elitarnego klubu najnowocześniejszych rafinerii w Europie. W ostatnich latach Marek Sokołowski był inicjatorem wdrożenia programu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego rafinerii przez podłączenie zakładu do gazu sieciowego. Kolejną inicjatywą były zmiany organizacyjne w ramach Programu Doskonałości Operacyjnej, w efekcie realizacji którego rafineria oceniana jest przez międzynarodowych audytorów (Solomon Inc.) jako jedna z najbardziej efektywnych w Europie. Obecnie Wiceprezes Sokołowski zaangażowany jest m.in. w powstanie kompleksu EFRA – Efektywna Rafinacja, którego celem jest istotny wzrost marży rafineryjnej poprzez pogłębienie przerobu ropy naftowej. Jest członkiem Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.


Maciej Szozda
Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 1 lipca 2009 r., wchodząc w skład Zarządu VII oraz VIII kadencji.

Jednocześnie od sierpnia 2009 r. zasiada w Radzie Nadzorczej LOTOS Paliwa Sp. z o.o.,  pełniąc w niej funkcję Przewodniczącego oraz od grudnia 2010 r. w Radzie Nadzorczej LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. – pełniąc w niej funkcję Wiceprzewodniczącego.
 
Zarządza całokształtem spraw związanych z efektywnym zarządzaniem procesami sprzedaży, zaopatrzenia i dystrybucji w Grupie Kapitałowej LOTOS oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania. Nadzoruje również spółki segmentu handlowego w strukturze korporacyjnej grupy kapitałowej.

Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Ukończył Wydział Handlu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1980 r. pracował w PHZ Labimex. W latach 1983-1984 był zatrudniony w KMW Engineering na stanowisku Dyrektora Zarządzającego. Następnie do 1986 r. przebywał w USA jako Kierownik Kontraktu. W 1986 r. rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Ipaco na stanowisku Dyrektora, zaś w latach 1987-1989 pełnił funkcję Export Managera w Sinexim Gmbh w Berlinie Zachodnim. Od 1989 r. prowadził własną działalności gospodarczą, m.in. w Easy Garments UK Ltd. (Easy Jeans) jako Szef Przedstawicielstwa na teren Polski i krajów WNP. W 2002 r. związał swoją karierę z PKN Orlen S.A., obejmując kolejno stanowiska: Dyrektora Biura Planowania i Rozwoju Sieci Detalicznej, Dyrektora Biura Rozwoju Sieci Detalicznej – Europa, Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Detalicznej. Od października 2008 do lutego 2009 r. sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej Orlen Deutschland AG. Od 2007 r. do marca 2009 r. pracował w spółce z grupy kapitałowej PKN Orlen S.A., tj. AB VENTUS NAFTA z siedzibą w Wilnie obejmując funkcję Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu.

Z Grupą LOTOS S.A. związany jest od 2009 r. Nadzoruje działania zmierzające do  osiągniecia większego udziału w rynku paliw poprzez rozbudowę sieci stacji, stałą poprawę ich efektywności wprowadzając jednocześnie jednolite standardy ich funkcjonowania.

Rozwój sieci to także efekt inwestowania w Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), powstające od października 2009 r. przy różnych odcinkach autostrad na terenie Polski, których obecnie funkcjonuje już 17. Jednocześnie, oferowane na stacjach, paliwa LOTOS Dynamic w grudniu 2009 roku stały się dostępne we wszystkich większych miastach Polski i zdobyły I miejsce w V edycji programu „Laur Konsumenta 2009” w kategorii „Paliwa Premium”.

Wdrożył koncepcję stacji ekonomicznych OPTIMA zakładających sprzedaż paliw podstawowych po atrakcyjnych cenach. W 2011 r. firma pobiła krajowy rekord w liczbie łącznie otwartych stacji w jednym roku włączając do swojej sieci aż 68 nowych placówek. Od 2009 do 2015 r. stan sieci uległ podwojeniu. Stacje LOTOS zostały laureatem prestiżowego Kryształowego Godła European Trusted Brands (2012 r.). Realizuje również założenia utrzymania pozycji lidera na krajowym rynku olejów smarowych oraz stałą poprawę udziału w rynku innych grup produktów, a także kontynuuje rozwój sprzedaży paliwa lotniczego, co zaowocowało powstaniem nowej spółki joint-venture LOTOS-Air BP Polska (2013 r.).


Zgodnie z postanowieniami Statutu Grupy LOTOS Zarząd może liczyć od trzech do siedmiu członków. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, która również określa  liczbę członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień przekazania niniejszego Raportu skład Zarządu Grupy LOTOS VIII kadencji przedstawiał się następująco:

Paweł Olechnowicz -  Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Mariusz Machajewski -  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno–Finansowych
Zbigniew Paszkowicz -  Wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia
Marek Sokołowski -  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju
Maciej Szozda -  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
Stanowiska zajmowane przez członków Zarządu Grupy LOTOS w innych spółkach w 2014 r. na dzień przekazania niniejszego Raportu
Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Grupy LOTOS Spółka Funkcja w spółce Okres pełnienia funkcji
Paweł Olechnowicz Prezes
Zarządu
LOTOS Exploration and Production Norge AS Przewodniczący Rady Dyrektorów 1.01.2014-31.12.2014
Paweł Olechnowicz Prezes
Zarządu
AB LOTOS Geonafta Przewodniczący Rady Dyrektorów 1.01.2014-31.12.2014
Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu LOTOS Terminale S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.01.2014-31.12.2014
Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.01.2014-31.12.2014
Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 1.01.2014-31.12.2014
Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu RCEkoenergia Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.01.2014-31.12.2014
Maciej
Szozda
Wiceprezes Zarządu LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.01.2014-31.12.2014
Maciej
Szozda
Wiceprezes Zarządu LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 1.01.2014-31.12.2014
Zbigniew Paszkowicz Wiceprezes Zarządu LOTOS Exploration and Production Norge AS Członek Rady Dyrektorów 1.01.2014-31.12.2014
Zbigniew Paszkowicz Wiceprezes Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. Prezes Zarządu 1.01.2014-31.12.2014