Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Dane w tabeli można:   1. Sortować rosnąco lub malejąco   2. Zaznaczać lub odznaczać kolumny dat   3. Przesuwać kolumny dat, dowolnie je zestawiając   4. Wyświetlać wykres po najechaniu kursorem na wiersze tabeli. ×
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco
 
2009

2010

2011

2012

2013

2014
Płynność szybka              
Aktywa obrotowe mln zł 5.118,9 6.847,4 8.705,3 8.501,2 8.304,1 7.154,9
Zapasy mln zł -3.023,1 -4.506,8 -5.855,8 -5.963,0 -5.728,9 -3.917,1
Zobowiązania krótkoterminowe mln zł 2.769,5 5.150,5 6.726,3 5.538,9 5.413,2 5.222,9
Płynność szybka   0,76 0,45 0,42 0,46 0,48 0,62
Płynność bieżąca              
Aktywa obrotowe mln zł 5.118,9 6.847,4 8.705,3 8.501,2 8.304,1 7.154,9
Zobowiązania krótkoterminowe mln zł 2.769,5 5.150,5 6.726,3 5.538,9 5.413,2 5.222,9
Płynność bieżąca   1,85 1,33 1,29 1,53 1,53 1,37
Kapitał pracujący              
Aktywa obrotowe mln zł 5.118,9 6.847,4 8.705,3 8.501,2 8.304,1 7.154,9
Zobowiązania krótkoterminowe mln zł -2.769,5 -5.150,5 -6.726,3 -5.538,9 -5.413,2 -5.222,9
Kapitał pracujący   2.349,0 1.696,9 1.979,0 2.962,3 2.890,9 1.932,0
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w całości aktywów              
Aktywa mln zł 15.216,0 17.727,4 20.396,6 20.005,0 20.284,8 18.947,3
Kapitał pracujący mln zł 2.349,0 1.696,9 1.979,0 2.962,3 2.890,9 1.932,0
Udział kapitału pracującego w aktywach % 15,44 9,57 9,70 14,81 14,25 10,20
Wskaźnik aktywów do kapitałów własnych              
Aktywa mln zł 15.216,0 17.727,4 20.396,6 20.005,0 20.284,8 18.947,3
Kapitały własne mln zł 6.846,2 7.513,5 7.782,4 9.066,4 9.189,6 8.258,5
Aktywa do kapitałów własnych   2,22 2,36 2,62 2,21 2,21 2,29

Płynność szybka - stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do wartości zobowiązań krótkoterminowych (dane z końca okresu)
Płynność bieżąca - stosunek aktywów obrotowych do wartości zobowiązań krótkoterminowych (dane z końca okresu)
Kapitał pracujący - wartość aktywów obrotowych pomniejszonych o zobowiązania krótkoterminowe (dane z końca okresu)
Udział kapitału pracującego w całości aktywów - stosunek kapitału pracującego do wartości aktywów (dane z końca okresu)
Aktywa do kapitałów własnych - aktywa (dane z końca okresu) do kapitałów własnych